Hướng dẫn: Tiện ích sử dụng hóa đơn tổng

Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ ePass trong suốt thời gian qua. Để mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, Công ty VDTC xin thông báo tới Quý khách tiện ích xuất hóa đơn tổng các giao dịch xe qua trạm trong tháng. Cụ thể như sau:

1.Thời gian tổng hợp hoá đơn

Hóa đơn tổng theo chu kỳ tháng sẽ giúp Quý khách tổng hợp toàn bộ các giao dịch từ 00h00 ngày 01 đến 18h00 ngày cuối cùng của tháng. Các hóa đơn sau 18h00 ngày cuối cùng của tháng là hóa đơn lượt.

Ví dụ: Tháng 5/2022 có 31 ngày thì khách hàng sẽ có hóa đơn tổng từ 0h00 ngày 01/05/2022 đến 18h00 ngày 31/05/2022. Từ 18h00 đến 23h59 ngày 31/05/2022 sẽ xuất hóa đơn theo lượt.

Quý khách có thể lựa chọn chu kỳ hóa đơn tháng theo hợp đồng hoặc theo phương tiện. Trong đó:

  • Hóa đơn theo hợp đồng: Tổng hợp giao dịch của tất cả các phương tiện có trong hợp đồng từ 00h00 ngày 01 đến 18h00 ngày cuối cùng của tháng.
  • Hóa đơn theo phương tiện (theo xe): Tổng hợp các giao dịch theo từng xe có trong hợp đồng từ 00h00 ngày 01 đến 18h00 ngày cuối cùng của tháng. Ví dụ: Hợp đồng của Quý khách có 05 xe àHệ thống xuất 05 hóa tổng theo từng xe.

Hóa đơn tổng theo chu lý tháng chỉ áp dụng cho các lượt xe qua trạm, không áp dụng cho hóa đơn vé tháng và hóa đơn dịch vụ khác (nếu có).

2. Nội dung hóa đơn tổng

Hiển thị thành nhiều dòng, không phân trang trong file .xml, nhưng trên bản thể hiện của hóa đơn thì có phân trang và thể hiện tổng tiền/ tổng thuế/ tổng khuyến mãi (nếu có). Thông tin các lượt giao dịch của Quý khách được thể hiện trên nội dung của hóa đơn.

Tối đa 1 tờ hóa đơn sẽ có 1.500 dòng, nếu quá số dòng tối đa thì sẽ tách ra hóa đơn tiếp theo cho tháng đó.

3. Đối với khách hàng chuyển sở hữu

Các giao dịch phát sinh của xe thuộc tài khoản nào thì sẽ lên hóa đơn theo chu kỳ hóa đơn của tài khoản đó.

4. Đối với khách hàng hủy tài khoản giao thông

Khách hàng hủy tài khoản khi chưa kết thúc chu kì hóa đơn thì kết thúc chu kỳ, hệ thống sẽ tổng hợp và lập hóa đơn ở thời điểm hủy tài khoản.

5. Thời gian áp dụng

Khách hàng thay đổi chu kỳ hóa đơn trong tháng N sẽ được áp dụng chu kỳ hóa đơn mới trong tháng N+1.

Ví dụ: Khách hàng thay đổi từ chu kỳ hóa đơn lượt sang chu kỳ hóa đơn tổng trong tháng 5/2022 àTháng 6/2022 khách hàng sẽ nhận hóa đơn tổng.

Khách hàng thay đổi chu kỳ hóa đơn nhiều lần trong tháng. Hệ thống ghi nhận yêu cầu thay đổi lần cuối cùng.

6. Hướng dẫn đăng ký chu kỳ hóa đơn gộp theo tháng

Bước 1: Đăng nhập app ePass >> Chọn “Tiện ích”

Bước 2: Chọn “Chu kỳ hóa đơn”

Bước 3: Chọn “Chu kỳ theo theo tháng” >> Chọn “Gộp hóa đơn theo hợp đồng hoặc theo xe” >> Chọn “Thay đổi chu kỳ hóa đơn”.

7. Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn trên ứng dụng ePass

Bước 1: Đăng nhập app ePass => Chọn “Hóa đơn”

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị những hóa đơn gần nhất. Khách hàng có thể tải hoặc xem hóa đơn

Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn theo: Biển số, số hóa đơn hoặc ngày hiệu lực

8. Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn trên web epass-vdtc.com.vn

Bước 1: Đăng nhập web epass-vdtc.com.vn (giống tài khoản đăng nhập app) à Chọn Tra cứu hóa đơn

Bước 2: Nhập các thông tin tìm kiếm -> Bấm tìm kiếm

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn -> Quý khách chọn xuất file PDF, xuất báo cáo file excel, file Zip.