Giảm giá vé trạm BOT theo Văn bản số 746/TCĐBVN-TC ngày 30/01/2022

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ đối với các trạm thu phí do VEC, Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT tự vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 746/TCĐBVN-TC ngày 30/01/2022 việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vân tải quản lý. Để triển khai thực hiên đối với các trạm thu phí do VEC và Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án tự vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại trạm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đối với các trạm thu phí thuộc Dự án do địa phương là cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, các quy định khác có liên quan và có hướng dẫn; chỉ đạo các Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phối hợp với các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí (Công ty VETC, Công ty VDTC) triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

2. Đối với các trạm thu phí thuộc Dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền, đề nghị VEC và các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án khẩn trương phối hợp với các Nhà cung cấp dịch vụ thu phí triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 746/TCĐBVN-TC ngày 30/01/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016, Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về thuế và các quy định khác có liên quan; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị có văn bản báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để kịp thời có hướng dẫn xử lý.

Xem chi tiết văn bản tại đây