Phí SMS thông báo trừ tiền khi qua trạm hàng tháng là bao nhiêu?

KH mất phí như sau:

+ Nếu KH mở tài khoản cá nhân: Mức phí là 8,800 VNĐ/tháng (bao gồm VAT).

+ Nếu KH mở tài khoản doanh nghiệp: Mức phí là 27,5000 VNĐ/tháng (bao gồm VAT).

Lưu  ý: Khuyến khích KH vào App để nhận tin nhắn, KH không mất phí.