Làm thế nào để lấy hóa đơn khi qua trạm thu phí tự động ETC?

Khách hàng lấy hóa đơn là hóa đơn điện tử trên cổng thông tin KH trên website của ePass. Theo đó sau ngày n+1 KH sẽ lấy được hóa đơn ngày n (n là ngày KH giao dịch xe qua trạm)