Bắc Giang – Lạng Sơn

Đoạn Bắc Giang – Lạng Sơn (Trạm 2)