Hướng dẫn chi tiết sử dụng Chợ ứng dụng

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ePass

Tính năng Dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng ePass, khách hàng cần phải đăng nhập ứng dụng để sử dụng tính năng.

Bước 2: Sử dụng dịch vụ trong Chợ ứng dụng

Tại màn hình “Trang chủ” trên ứng dụng ePass, khách hàng có thể nhấp vào icon trong mục “Chợ ứng dụng” và trải nghiệm dịch vụ. 

Truy cập mục “Xem thêm” trên Chợ ứng dụng để truy cập đầy đủ các dịch vụ. 

Bước 3: Nhấn vào icon và trải nghiệm dịch vụ.

Khi nhấp vào icon, khách hàng phải đồng ý với điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ và điều hướng tới trang dịch vụ. 

Bước 4: Trải nghiệm dịch vụ

Các dịch vụ khác thao tác tương tự.