Nạp tiền tài khoản ePass tại quầy giao dịch ngân hàng

Nạp tiền tài khoản ePass tại quầy giao dịch

Khách hàng đến bất kỳ quầy giao dịch ngân hàng trên toàn quốc và yêu cầu chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản thu phí tự động không dừng ePass cho CÔNG TY CP GIAO THÔNG SỐ VIỆT NAM (VDTC) mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh sở giao dịch 1.

Khách hàng điền Số tài khoản người hưởng theo đúng cấu trúc: V5EPASS + Mã tài khoản giao thông/Biển số xe. Ví dụ: V5EPASSV000000933 hoặc V5EPASS29G1234

Chú ý: Đây là cấu trúc bắt buộc, nếu nhập sai cấu trúc dẫn tới giao dịch thực hiện không thành công hoặc giao dịch bị thất lạc, khách hàng tự chịu trách nhiệm

*Trường hợp Khách hàng sử dụng Mẫu Giấy nộp tiền mặt/Cash Deposit được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản ngân hàng

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản ngân hàng

Theo biển số xe:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo biển số xe

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo biển số xe

*Trường hợp Khách hàng muốn chuyển tiền từ tài khoản mở tại BIDV: Khách hàng sử dụng Mẫu Ủy nhiệm chi/Payment Order được giao dịch viên phát tại quầy

Theo số tài khoản giao thông:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản giao dịch

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số tài khoản giao dịch

Theo biển số xe:

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số biển số xe từ ngân hàng BIDV

Khách nộp tiền vào tài khoản ePass theo số biển số xe từ ngân hàng BIDV