Khách hàng có thể rút tiền trong tài khoản ePass được không?

Khách hàng không thể rút tiền khỏi Tài khoản giao thông, nhưng có thể chuyển qua tài khoản giao thông ePass khác để tiếp tục sử dụng. Khách hàng cần mang giấy tờ đến điểm dịch vụ ePass để thực hiện (giấy tờ tương tự khi đăng ký tài khoản)

Nếu Khách hàng muốn rút tiền khỏi tài khoản vui lòng đăng ký sử dụng ViettelPay