Hỏi đáp – Thủ tục dừng thanh toán ePass cho xe cá nhân và doanh nghiệp?

Khách hàng đến điểm dịch vụ tại điểm dịch vụ ePass để làm thủ tục tạm khóa, hồ sơ bao gồm:

1. Giấy tờ cá nhân đã mở Tài khoản giao thông.

  1. 2. Khai thông tin biển số xe cần tạm khóa vào phiếu thay đổi thông tin ePass miễn phí thay đổi thông tin.