Xe mới mua thiếu đăng ký, đăng kiểm xe có sử dụng ePass được không?

Tạm thời khách hàng phải chờ khi có giấy đăng ký mới đủ hồ sơ để đăng ký sử dụng dịch vụ ePass.